HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

TRA310 Transportøkonomi

Emnet TRA310 Transportøkonomi:

  • Gir en grundig innføring i etterspørsels- og tilbudssammenhengene i ulike deler av transportnæringen, såvel gods- som persontransport.
  • Skaper forståelse for analysemetoder som kan nyttes i studier og prognoser av etterspørsels- og kostnadsforhold i transportsektoren.
  • Behandler samfunnsøkonomiske prinsipper for prissetting av transporttjenester, herunder prisdiskriminering og trafikktopp- og kapasitetsprising.
  • Gir en innføring i bruk av kostnads/nytteanalyser ved valg av transportprosjekter.

Les mer om emnet i studiehåndboken.