HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

Videreutdanning i aldring og eldreomsorg

Studiet skal gi studentene kompetanse og kunnskap til å organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige organisasjoner og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Studentene skal etter endt utdannelse ha kunnskaper om eldres sykdommer, behandling og rehabilitering, samt forebygging og mestring av sykdom og funksjonssvikt hos eldre, både på et samfunnsmessig og personlig plan.

Neste opptak er høsten 2014.