HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

TRA420 Godstransport og lagerteknologi

Læringsutbytte

Etter gjennomgått kurs skal studenten:
- kunne utforme transportopplegg som imøtekommer transportbrukernes behov
- forstå samlasting og intermodalitet som et ledd i å optimalisere transportkjeden
- kunne gjennomføre helhetlig planlegging av aktiviteter som innhenting, omlasting, terminalbehandling og utkjøring.
- ha fått innsikt i transportteknologiens rolle for sikker og effektiv transport av gods.

Innhold

  • Kostnader i godstransport
  • Planlegging av godstransport i et logistikkperspektiv
  • Enhetslaster og håndtering. Lagerteknologi
  • Eksterne transportmidler for godstransport (bil, skip, fly)
  • Nyttelastberegninger for vogntog
  • Farlig gods

Les mer om emnet i studiehåndboken.