HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SØK701 Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger

Det er et økende behov for kunnskap knyttet til å kunne velge ut gode prosjekter innenfor knappe offentlige budsjetter. Metoden er også egnet for prosjektanalyser innen næringslivet. Nytte-kostnadsanalyser er en mye brukt metode for å kunne beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet for prosjekter innenfor flere deler av samfunnslivet. Metoden har lange tradisjoner innenfor analyser av transportinfrastruktur (veger, jernbane, luft- og sjøtransport), men har i stigende grad blitt tatt i bruk i samfunnsøkonomiske analyser knyttet til eksempelvis miljø, helse, olje/gass og kultur. Kurset vil dekke grunnleggende teoretiske og metodisk/empiriske forhold, og flere case vil bli benyttet for å anskueliggjøre temaet. Alternative analyseteknikker, som multikriterieanalyse, vil også bli omtalt.

Av emner som vil bli dekket kan nevnes:

  • Mål på konsument- og produsentoverskudd
  • diskontering
  • alternativkostbegrepet
  • imperfekte markeder
  • eksterne effekter
  • kollektive goder
  • avveining mellom effektivitet og fordeling
  • ikke-markedsomsatte goder samt kritikk av metoden

Les mer om emnet i studiehåndboken.