HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

SCM110 Innføring i SCM

Innholdet i emnet vil bestå av forelesninger om noen sentrale temaer innen Supply Chain Management og logistikkteknologi, som blant annet

  • planlegging og drift av verdikjeder
  • kommunikasjon og samordning innad i verdikjedene
  • relevante logistikktekniske løsninger og konsepter for verdikjedene.

Stoffet tilegnes gjennom forelesninger, lesing av pensum og innlevering av temaoppgaver. Gjennom arbeid med innleveringene og tilbakemeldinger på disse får kandidatene trening i gode prinsipper for skriving av fagtekster.

 

Studenten skal ved fullført emne ha:

  • fått kjennskap til sentrale temaer innen Supply Chain Management og logistikkteknologi
  • fått kjennskap til ulike bransjer og hvilke logistikkutfordringer som finnes i ulike bransjer
  • fått trening i analyse og beskrivelse av ulike logistikkutfordringer
  • fått trening i å lage gode skriftlig framstillinger og faglige analyser
  • fått kjennskap til enkelte kilder til informasjon knyttet til fagområdet for kurset