HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

LOG530 Distribusjonsplanlegging

LOG530 Distribusjonsplanlegging har et faginnhold med svært mangfoldige anvendelsesmuligheter. For eksempel bruker mange ofte GPS og navigeringshjelp i bil for å finne korteste kjørerute. I undervisningen viser vi hvordan man beregner slike kjøreruter, og bruker regneark til å gjøre de matematiske beregningene. Og ikke bare for én utvalgt tur, men for mange ulike start og stoppesteder, slik som for eksempel avstandstabeller i NAF’s veibok, store tabeller beregnet på en gang.

Avstandstebell i ExcelMatematisk beskrives slike problemstillinger i det som kalles nettverksmodeller. Det behøver selvsagt ikke bare dreie seg og veitrafikk, det kan like gjerne være ruting av mobilsamtaler i mobilnettet.

Nettverksmodeller kan også brukes til å finne lokalisering av for eksempel en brannstasjon eller ambulansestasjon slik at maksimalavstanden til de «kunder» som ligger lengst unna blir kortest mulig. Eller vi kan være interessert i å plassere et avfallsanlegg slik at det legges lengst mulig unna nærmeste «nabo», eventuelt plassere en skole slik at total avstand for alle elevene blir kortest mulig.

I tillegg til ruteproblemer og lokaliseringsproblemer kan også distribusjonsplanlegging og nettverksmodeller brukes i tilordningsproblemer. Som hvem skal utføre hvilke oppgaver; fordeling av fotballdommere på ulike kamper, hvordan skal Kystvakten tilordne sine ressurser på ulike oppdrag, osv. Eller hvordan bør ulike funksjoner i et sykehus plasseres i forhold til hverandre, slik at interaksjonen mellom funksjonene skjer til lavest mulig kostnad?

Mange av problemene vi tar for oss dreier seg om distribusjon av varer. Hvilke fabrikker skal levere hvilke varer til de ulike lagrene, og hvordan skal distribusjonen foregå helt fram til kundene, for at kostnadene skal bli lavest mulig, eller for at fortjenesten skal bli størst mulig. Hva bør vi gjøre hvis produksjonskapasiteten er for liten?

Faget tar også for seg klassiske problemstillinger som «The Travelling Salesperson»: hvordan skal en handelsreisende planlegge sin rute for å besøke alle kundene i en region? Samme metode brukes også når moderne chips til datamaskiner skal produseres: hvordan skal en planlegge «ruten» for en robotarm som i tur skal borre hvert av hullene i databrikken?

Du har sikkert innsett poenget – en spørsmålsstilling kan generaliseres, og dermed vil modellen gi svar på mange ulike spørsmål. I faget lærer du først å løse små, konkrete problemer. Så generaliserer vi de matematiske formuleringene. Dermed kan du løse mange ulike problemer av samme type i en hvilken som helst størrelsesorden.

Distribusjonsplanlegging gir deg altså verktøyet til å løse svært mange typer problemer – og disse problemene finnes nær sakt i alle typer yrker og næringer: transport – helse – olje – sport – skipsindustri ….