HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

LOG502 Styringsmodeller i logistikk Ia

Kurset er en videreføring av temaer behandlet i SCM200. Modeller for styring av de enkelte leddene i verdikjedene vil stå sentralt. Det vil bli lagt særlig vekt på problemer innenfor prognoser, distribusjon, lager og produksjon. Innenfor produksjon vil produksjonshovedplanlegging samt styringprinsippene i MRP I (nettobehovsberegning) bli behandlet. Innenfor aggregert produksjonsstyring behandles de enkleste situasjonene. I denne sammenheng brukes enkle operasjonsanalytiske metoder og eget verktøy. Innenfor lagerstyring behandles deterministiske modeller for familier av varer, begrensinger av ressurser, rabatter og noen stokastiske lagermodeller. Videre behandles lot sizing som eget tema, prognoser med enkle prognosemodeller og enkle tilfeller av tidsplanlegging. En rekke kvantitative modeller for de nevnte områdene vil bli presentert og brukt eksplisitt i formulering og løsing av aktuelle problemstillinger.