HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BSK105 Innføring i samfunnssikkerhet

"BSK105 Innføring i samsunnsikkerhet" er en del av "Årstudium i beredskapsledelse". Dette studiet er et betalstudium. Derfor er kursinnholdet lukket.

Studentene skal ved anvist litteratur, forelesninger, oppgaver og case -studies gis innføring i samfunnets arbeid med samfunnssikkerhet. Studiet vil synliggjøre nasjonale og internasjonale utviklingstrekk med hensyn til samfunnets sårbarhet og fokusere på det aktuelle risiko- og trusselbildet samfunnet står overfor. Sentrale begreper knyttet til arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap vil bli definert. Det gis innføring i strategier og metodebruk for å identifisere og redusere risiko, med sikte på å forebygge, motvirke og bekjempe ekstraordinære hendelser.  Rettslig rammeverk, samt Regjeringens politikk med vekt på strategi, organisering, oppgaver og roller står sentralt. Beredskapsperspektivet i arbeidslivet er viktig og HMS – regelverket vil bli gjennomgått. Det legges vekt på samspill mellom foreleser og studenter relatert til dagsaktuelle eksempler.