HiMoldeX - åpen kursplattform

Hvem som helst, når som helst, hvor som helst

BØK730 Econometrics

Det faglige innholdet skal dekke finansiell økonometri, optimering og risikostyring. Faget vil omhandle empirisk analyse av finansielle og varemarkeder. Faget vil først dekke er deskriptiv analyse og analyse av avkastningsfordelinger.

  • Introduksjon til Eviews 8.0 (standard programpakke for oppgaver etc. i faget)
  • Sannsynlighets fordeling, tilfeldige (random) variable og statistisk inferens
  • Linear og Mutippel regresjon
  • Tidsserie modeller
  • Panel Data Reregresjons modeller
  • Stochastic Process and Models.

Kurset vil bli gjennomført via forelesninger og dataøvinger.

Read more in the study guide.